Τα νέα μας

Peach Flavors Balcans: Υποβολή προσφορών για σύνταξη μελέτης αποτελεσματικότητας

Peach Flavors Asia: Υποβολή προσφορών για σύνταξη μελέτης αποτελεσματικότητας

Peach Flavors – 884777: Υποβολή προσφορών για σύνταξη μελέτης αποτελεσματικότητας

Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών

Υποβολή προσφορών για σύνταξη μελέτης αποτελεσματικότητας

Νέο: Τεύχος Διαγωνισμού Tastelicious 101095226

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού Tastelicious 101095226

Τεύχος Διαγωνισμού Tastelicious 101095226

Τεύχος Διαγωνισμού Peach Flavors Asia 101046033

Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού Peach Flavors Asia 101046097

Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού Peach Flavors Balcans 101046097

Τεύχος Διαγωνισμού Peach Flavors Balcans 101046097

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 101015657 – Taste Me

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού Peach Flavors 874777

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού Peach Flavors 874778

Τεύχος Διαγωνισμού NATURAL EUROPE 874786

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού
 NATURAL EUROPE 874786

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση