Έλεγχος Ποιότητας Υδάτων

Το διαπιστευμένο εργαστήριο ΔΕΛΚΟΦ – ANALYSIS LAB (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO / IEC 17025 Αρ. Πιστοποίησης 299 ) δημιούργησε το εργαστήριο ελέγχου νερών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας (EE )2020/2184, για την “Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”.

Χημικές αναλύσεις σε πόσιμα και εμφιαλωμένα νερά

  • Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, φαρμακευτικών και κτηνιατρικών σε δείγματα νερού

Ο Προσδιορισμός πραγματοποιείται σε περισσότερες από 530 δραστικές ουσίες με χρήση υγρών χρωματογράφων HPLC και UPLC-MS/MS και αέριων χρωματογράφων GC-MS/MS και GC-MS.

  • Φυσικοχημικές αναλύσεις

pH, Θολερότητα, Ολική Σκληρότητα, Σκληρότητα Ασβεστίου, Σκληρότητα Μαγνησίου, Ανθρακικά, Αλκαλικότητα, Όξινα Ανθρακικά, Οξειδωσιμότητα, Αγωγιμότητα, BOD, COD, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, Αιωρούμενα Στερεά κ.ά.
Αμμωνιακά, Χλωριούχα, Νιτρικά, Νιτρώδη, Υπολειμματικό χλώριο, Σίδηρος, Χαλκός, Θειικά, Φωσφόρος, Νάτριο, Κάλιο.

Μικροβιολογικές αναλύσεις σε πόσιμα, εμφιαλωμένα νερά, ύδατα κολυμβητηρίων και νερά γεωτρήσεων

Ο Προσδιορισμός πραγματοποιείται σε περισσότερες από 420 δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων και 110 φαρμακευτικές-κτηνιατρικές ουσίες με χρήση υγρών χρωματογράφων UPLC-MS/MS και HPLC και αέριων χρωματογράφων GC-MS/ΜS και GC-MS.

  • ΟΜΧ (22oC)

  • ΟΜΧ (36oC)

  • Ολικά Κολοβακτηριοειδή

  • Escherichia Coli

  • Εντερόκοκκοι

  • Ψευδομονάδα