Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 12/6/2018 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 9/7/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων 2017.
2.Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
3.Εκλογή νέου Δ.Σ.
4.Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και τα όσα ορίζει σχετικά με την Τακτική Συνέλευση.

ΝΑΟΥΣΑ 11 Ιουνίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατεβάστε την πρόσκληση