Περιβαλλοντικές Αναλύσεις & Απόβλητα

Το εργαστήριο πραγματοποιεί αναλύσεις ελέγχου όλων των απαραίτητων παραμέτρων ποιότητας αποβλήτων αστικής, οικιακής και βιομηχανικής προέλευσης. H Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων καθορίζει τις ποιοτικές προδιαγραφές, τα μέτρα παρακολούθησης της ποιότητας των αποβλήτων, την συχνότητα των προτύπων αναλύσεων καθώς και τις Αναλυτικές Μεθοδολογίες προσδιορισμού.

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • pH        
 • ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ       
 • ΔΙΑΛΥΤΑ ΘΕΙΙΚΑ
 • ΔΙΑΛΥΤΟΣ Ρ-ΡΟ4             
 • ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ           
 • ΛΙΠΗ & ΕΛΑΙΑ   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ     
 • BOD5   
 • COD     
 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ   
 • ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ     
 • ΝΙΤΡΩΔΗ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ   
 • ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
 • ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • COLIFORMS
 • ENTEROCOCCUS
 • E.COLI