«Προς κάθε ενδιαφερόμενο».
Η Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε., έχει υπογράψει τη Συμφωνία Επιχορήγησης του προγράμματος PeachFlavorsAsia – 101046033 Ενημέρωσης Προώθηση κονσερβοποιημένων ροδάκινων σε αγορές τρίτων χωρών (Ινδονησία και Βιετνάμ) — [PEACH FLAVORS] με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στα πλαίσια των Καν (ΕΚ) 1144/2014, 1829/2015 και 1831/2015.

Περιλαμβάνει ένα μείγμα δράσεων ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης σε αγορές της τρίτων χωρών (Ινδονησία και Βιετνάμ) για την προώθηση ευρωπαϊκών κονσερβοποιημένων και επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών, ενώ η διάρκεια του είναι τρία (3) έτη.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάθεση σε ανεξάρτητη εταιρία της αξιολόγησης του προγράμματος, την μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και του αντίκτυπου.
Η αξιολόγηση θα γίνεται σε ετήσια βάση (τρεις φάσεις) ενώ στην τρίτη φάση προβλέπεται και η σύνταξη μελέτης επιπτώσεων (αντίκτυπος προγράμματος).
Σε παράρτημα, σας επισυνάπτουμε την σχετική τεκμηρίωση.
Το ανώτατο κόστος των υπηρεσιών ανέρχεται σε 12000 ευρώ για τα δύο πρώτα έτη και σε 14000 ευρώ για το τρίτο έτος, καθώς συμπεριλαμβάνεται και η μέτρηση του αντίκτυπου.
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας (τεχνική και οικονομική) παρουσιάζοντας την μεθοδολογία για την εκπόνηση των σχετικών μελετών έως την 15η Ιουλίου 2023.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι και ποιοτικοί και ποσοτικοί. Αντιστοίχως και τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ποιοτικής και ποσοτικής φύσης.

Η αξιολόγηση θα μετρήσει την αποδοτικότητα των δράσεων και του προγράμματος και ειδικότερα την σχέση των εκροών σε σύγκριση με τις εισροές (ανθρώπινοι πόροι, χρηματοδότηση, πληροφορίες, υλικό), με στόχο να καταγράψει την απόδοση επομένως των μεταβλητών (χρόνος και χρηματοδότηση) για την παραγωγή των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων. Θα μετρήσει επίσης την αποτελεσματικότητα και ειδικά την σχέση των εκροών με τους στόχους και την σχέση ποιότητας / ποσότητας των εκροών και των εισροών. Η ετήσια αξιολόγηση της που θα είναι συνολική αλλά και διορθωτική θα έχει δύο κύριους στόχους: α) να βοηθήσει στην υλοποίηση, παρακολουθώντας τη συνέπειά της και συνοχή της με τους στόχους και β) να μετρήσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να απαντήσει στις βασικές ερωτήσεις αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα αποτελέσει για τους εμπλεκόμενους φορείς μια έγκαιρη, αντικειμενική ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της σχετικότητας του προγράμματος και των δράσεων που υλοποιήθηκαν, καθώς και ει δυνατόν μια πλατφόρμα για εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Η ετήσια αξιολόγηση θα παρέχει τα εργαλεία για να αξιολογηθούν τα παρακάτω:

Η μέτρηση της εικόνας και επομένως η διαδικασία αξιολόγησης του πρώτου στόχου, θα βασιστεί στην καταγραφή της υφιστάμενης εικόνας με την έναρξη του προγράμματος. Ο ανεξάρτητος αξιολογητής θα κληθεί πραγματοποιήσει «Consumers awareness survey» σε αντιπροσωπευτικό, σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μετρηθεί στατιστικά το επίπεδο γνώσης των καταναλωτών πριν την έναρξη του προγράμματος. Κατόπιν στο τέλος κάθε έτους η μέτρηση θα επαναλαμβάνεται προκειμένου να μετρηθεί η επίπτωση / επίδραση των δράσεων στην καταγεγραμμένη γνώση. Η μέτρηση θα πραγματοποιείται με online ερωτηματολόγιο το οποίο θα ενσωματωθεί στο ιστότοπο του προγράμματος, ενώ επίσης θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα ερωτηματολόγια κατά την διάρκεια υλοποίησης των διαφορετικών δράσεων προκειμένου να καταγραφεί η εικόνα μεταξύ των διαφορετικών ομάδων στόχων.

Η διαδικασία αξιολόγησης του δεύτερου στόχου θα στηριχθεί στην στατιστική ανάλυση των στοιχείων εξαγωγών από την Ελλάδα προς τις αγορές στόχους στο τέλος κάθε έτους υλοποίησης με συγκριτική ανάλυση των επιπτώσεων των δράσεων σε σχέση με τα στοιχεία του 2021 (σημείο βάσης / αναφοράς).
Για τη μέθοδο αξιολόγησης επομένως θα χρησιμοποιηθούν τρία βασικά εργαλεία, η ανάλυση δεδομένων, η ανάλυση εγγράφων και ερωτηματολόγια. Η αξιολόγηση θα εκτιμήσει την εγκυρότητα των στοιχείων που συλλέγονται και θα καθορίσει τον τρόπο συλλογής τους σε κάθε δράση, σχηματοποιώντας έτσι το επίπεδο της αλληλεπίδρασης μεταξύ στόχων – μακροπρόθεσμων, βραχυπρόθεσμων και επιχειρησιακών – δράσεων αλλά και μεταξύ άλλων επιπλέον στοιχείων που θα καθορίζονται στα ερωτήματα αξιολόγησης. Ο αξιολογητής επομένως θα πρέπει να παρέχει απαντήσεις στα παρακάτω ενδεικτικά ερωτήματα

Σχέση επιχειρησιακών / βραχυπρόθεσμων στόχων

Σχέση βραχυπρόθεσμων / μακροπρόθεσμων στόχων

Σχέση μακροπρόθεσμων / επιχειρησιακών

Οι δράσεις αναμένεται να βοηθήσουν στο να επιτευχθούν πέραν του ενός αντίκτυπου, ειδικά όπου ο αντίκτυπος συνδέεται με τους γενικούς στόχους. Παρομοίως, διάφορες ενέργειες βοηθούν στο να παραχθεί ο ίδιος αντίκτυπος, ειδικά όπου ο αντίκτυπος συνδέεται με το γενικό στόχο. Η αξιολόγηση θα υπογραμμίσει τη συνέργεια που υπάρχει μεταξύ των διάφορων ενεργειών και οποιαδήποτε σύγκρουση μπορεί να έχει προκύψει μεταξύ τους.
Για κάθε τύπο αντίκτυπου θα είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ καθαρού αποτελέσματος (δηλαδή που οφείλεται αποκλειστικά στις δράσεις του προγράμματος) και ακαθάριστου αποτελέσματος (δηλαδή αποτελέσματος που μπορεί να σχετίζεται και με άλλους παράγοντες ή σε άλλες δράσεις ή σε άλλα προγράμματα) σε ποσοτικούς όρους, σε σχέση με το γενικό πλαίσιο των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών.
Η αξιολόγηση, επίσης, θα εξετάσει τη διασύνδεση που μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ άλλων εθνικών ή ευρωπαϊκών παρεμβάσεων παρόμοιων με το πρόγραμμα, διακρίνοντας το μέρος που προέρχεται από αυτό και το μέρος που απορρέει από εξωγενείς παράγοντες.
Τέλος, η αξιολόγηση θα εξετάσει κατά πόσον αυτή η παρέμβαση οδηγεί σε συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων των επιπτώσεων, αξιολογώντας, στο μέτρο του δυνατού, ποιο μέρος οφείλεται στην σε ποια πηγή (τα αποτελέσματα ή το αποτέλεσμα των εξωτερικών επιπτώσεων).

Ο αξιολογητής θα επιλέξει από ένα σύνολο διαθέσιμων δεικτών, ποιοι από αυτούς είναι οι καταλληλότεροι προκειμένου να μετρήσει τις εκροές, τα αποτελέσματα και το τελικό αποτέλεσμα ή τον γενικό αντίκτυπο. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: