Διαπιστεύσεις & Πιστοποιήσεις

Για εμάς στo ANALYSIS LAB η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ήταν πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Σήμερα είμαστε μία από τις πρώτες εταιρείες στην Βόρεια Ελλάδα που λειτουργεί σύμφωνα με τo συστήματα ποιότητας ISO 17025. 

Όσον αφορά στο ISO 17025:2017, η διαπίστευση μας από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, (ΕΣΥΔ) (http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=18115) καλύπτει ένα μεγάλο εύρος εργαστηριακών δοκιμών, μεθόδων και προϊόντων.

Διαπίστευση ενός εργαστηρίου από έναν ανεξάρτητο επίσημο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 σημαίνει ότι το εργαστήριο έχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές (in house) μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας.

Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και της αξιοπιστίας του, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τη διεξαγωγή δοκιμών που σχετίζονται με δημόσιες και ιδιωτικές κατασκευές, με τη λειτουργία Εργαστηρίων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Αναλυτικών Εργαστηρίων Τροφίμων, καθώς και Μικροβιολογικών και Κλινικών Εργαστηρίων.