Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 20/5/2016 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29/6/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
 
1.Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων 2015.
2.Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
3.Έγκριση αντικατάστασης Δ.Σ.
4.Διάφορες ανακοινώσεις.


Όσοι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και τα όσα ορίζει σχετικά με την Τακτική Συνέλευση.

ΝΑΟΥΣΑ 20 Μαΐου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατεβάστε την πρόσκληση

Προφίλ

Η Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 1990 στα πλαίσια προγράμματος CLUSTER της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις σημαντικότερες εταιρίες μεταποίησης φρούτων στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.
Τ.Θ. 5 Κοπανός - Δήμου Ανθεμίων Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ T.K. 590 35
Τηλ: 2332043237 FAX: 2332043006
E-mail: qualab@delcof.gr