Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 12/6/2018 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 9/7/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας […]